Medezeggenschapsraad (MR)


Wat is Medezeggenschap?
Algemeen Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Op elke school in Nederland is een MR actief. Via de MR praten en denken ouders en leerkrachten mee over de kwaliteit van de inhoud en de organisatie van het onderwijs. In een vastgelegd aantal zaken kan het schoolbestuur niet zelfstandig beslissen en dient zij in overleg te treden met de MR. 

De MR heeft dan adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht op onder andere de wijze van organiseren van buitenschoolse opvang, vakantieregelingen, besteding van het geld van school en bijvoorbeeld nieuwbouw of verbouwing van de school. Instemmingsrecht bij onder andere wijziging van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling van de onderwijstijd, wijziging van examenregelingen en klachtenregelingen. Ook kan de MR ongevraagd advies geven aan de directie als zij dit nodig vindt. Meer informatie kunt u vinden op de site www.infowms.nl

Taken en bevoegdheden van de MR

Deze bestaan onder andere uit het gezamenlijk met de directie opstellen van het schoolplan en de daaruit volgende jaarplannen, het financieel beleid, de groei en huisvesting van school en het monitoren van de kwaliteit van het lesprogramma.&nbsp Op de Stek wordt de scheiding tussen instemmingsrecht en adviesrecht niet heel erg strikt gehanteerd. Als wij als MR ergens negatief over adviseren houdt de directie hier rekening mee. Verder heeft de MR het recht op informatie, recht op overleg met de directie en het recht zelf een onderwerp ter discussie aan te dragen. De directie moet ervoor zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie ontvangt. Daarnaast moet ze hen de tijd geven een standpunt te bepalen en tot een beslissing te komen. De MR heeft gekozen leden. De leerkrachten kiezen en vormen de personeels- of leerkrachtengeleding, de ouders kiezen en vormen de oudergeleding. Op de Stek hebben we ervoor gekozen de leden voor een periode van vier jaar te benoemen, hier is echter geen wettelijke basis voor.

Met ons in contact komen

U kunt altijd contact opnemen met de MR via e-mail
mr@de-stek-houten.nl.

Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks aanspreken als u zaken rondom het beleid of de kwaliteit van onderwijs wilt aankaarten. Vragen aan de MR worden in de eerstvolgende vergadering besproken waarna u een reactie van ons ontvangt.

Ook dit schooljaar staan we graag weer voor uw kinderen en voor u klaar! Rob, Hans, Yaneh, Marike, Mandy, Inge, Samantha en Marijke

Taakverdeling MR dd 10 september 2015

Voorzitter

Rob en Hans


Secretaris: Mandy

  • mr mail bijhouden

  • mr mail doorsturen naar voorzitters en indien nodig reactie geven

  • agenda opstellen

  • notulen maken

  • jaarplanning maken

  • jaarplan bijhouden

  • stukje voor in de Stekker schrijven van elke vergadering


Zorg  

IB/RT, zorgplan, passend onderwijs

Samantha en Marijke


Kwaliteit 

Trendanalyse, kwaliteitsmeter

Yaneh, Marike en Marijke


Personeelsbeleid 

Organisatie, formatie, taakbeleid, functiemix

Mandy, Marijke


BAC  

Beoordelingsadviescommissie

Yaneh


Groeibeleid       

Groeivisie, # kinderen i.c.m. klassen

Inge en Hans


Financiën

In- en uitgaven school, in- en uitgaven MR

Hans en Rob


Communicatie   

Tussen school, ouders en leerkrachten

Hans, Samantha en Marijke


Schooltijden 

Schooltijden, vakantiedagen en studiedagen

Inge en Yaneh


ICT 

ICT beleid, overige ICT zaken

Mandy en RobARBO, veiligheid, huisvesting  

Welke groepen op het Stekje, schooltijden etc.

Schoolplein

Rob en Inge


GMR           

Ellen Wallerbos en Wouter van der Helm


MR vergaderingen

De MR vergadert ongeveer iedere 6 weken van 19.30-21.30 uur. Het eerste deel is bedoeld voor besloten overleg met de directie, het tweede deel van de vergadering is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond. We nodigen u van harte uit vergaderingen bij te wonen om met ons mee te denken. U kunt dan ook zelf een, vooraf aangemeld, onderwerp inbrengen. Wel graag even van tevoren aanmelden op mr@de-stek-houten.nl. Zie hieronder voor de actuele vergaderdatums en tijden.Recente bestanden

0 bestanden van pagina MR downloads worden weergegeven.


Oudergeleding:

Rob Geijskes 
ARBO, veiligheid, huisvesting, groeibeleid, ICT, financiën,Hans van Hees
groeibeleid, financiën, communicatie

Marike Flameling
kwaliteitYaneh de Hart
kwaliteit, BAC, schooltijden, oudergeleidingPersoneelsgeleding:

Inge van Doorn
groeibeleid, schooltijden, ARBO, veiligheid, huistvesting

Samantha van der Heijden
zorg, communicatie

Mandy Abels
secretaris, personeelsbeleid, ICTMarijke Klomp 
zorg, kwaliteit, personeelsbeleid, communicatie