Onderwijs‎ > ‎

Zorg voor kinderen

De organisatie van de zorg
Op De Stek hebben we een duidelijk stappenplan wat we doen met kinderen die om wat voor reden dan ook extra zorg nodig hebben. De leerkracht is in dat proces een belangrijke verantwoordelijke, maar gelukkig is er volop mogelijkheid om daarin ondersteund te worden. Belangrijk is dat het kind op zijn/haar niveau geholpen wordt en dat we er op een verantwoorde manier mee aan het werk gaan.

Door middel van een leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van het individuele kind in de gaten, dit gebeurt door observaties en ook door toetsresultaten. Naar aanleiding van deze gegevens wordt goed gekeken of het onderwijsaanbod veranderd moet worden, of een groepje kinderen nogmaals een bepaald aanbod krijgt of dat een enkele leerling extra begeleiding nodig heeft. Belangrijk is goed in kaart te brengen wat het probleem is en wat er nodig is om het te verhelpen. Ouders worden bij dit traject actief betrokken.

Het kan zijn dat er dan extra onderzoek nodig is, een observatie of een extra toets. Hiervoor wordt de hulp van de interne begeleider ingeroepen en samen met de leerkracht en de ouders wordt er gekeken wat een goed traject van hulp is. Is het probleem helder en is er een vorm van hulp bedacht dan wordt dit omschreven in een handelingsplan. In dit handelingsplan staat het probleem omschreven, maar vooral stappen om het op te lossen.

Interne Begeleiding
De zorg voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben zal in eerste instantie in handen liggen van de groepsleerkracht. De taak van onze Intern Begeleider is de leerkrachten te begeleiden in het omgaan met kinderen die specifieke aandacht nodig hebben. De verdeling van de IB onder de groepen ziet er als volgt uit:
Carmen: groepen 1 tot en met 4
Marjolein: groepen 5 tot en met 8

R.T.
R.T. staat voor Remedial Teaching. Juf Judith geeft kinderen op de Stek R.T. Zij begeleidt kinderen met bepaalde problemen individueel of in groepjes. R.T. lessen worden voor een bepaalde termijn ingepland. Na ieder termijn wordt er geevalueerd. Dit gaat in overleg met de leerkracht, ouders en Intern Begeleider.

Rugzak

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor leerlinggebonden financiering, ook wel de rugzak genoemd. Deze rugzak maakt het mogelijk voor ouders van een kind met een beperking te kunnen kiezen voor regulier onderwijs. Hier gaat een uitgebreid onderzoek aan vooraf. Van de speciale REC instituten horen we dan of de leerling onder een van de expertises valt. Er is dan extra geld en er zijn mogelijkheden voor extra begeleiding en hulpmiddelen specifiek voor die leerling. Meester Mark begeleidt de rugzakkinderen drie keer per week, indivueel of in groepjes, afgestemd op het kind. Samen met de intern begeleider vindt er wekelijks overleg plaats. Ook vindt er overleg plaats met de ambulant begeleider om de opgezette plannen en doelen te evalueren.

Smartkidz
Ieder kind krijgt een kans om zich volledig te ontplooien op De Stek. Voor kinderen die niet genoeg hebben aan de lesstof in de klas, maar meer uitdaging nodighebben is er Smartkidz. Smartkidz is er elke week voor meerbegaafde tot hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen uit verschillende klassen krijgen dan uitdagende projectlessen. Deze lessen kunnen op het technisch vlak liggen of meer wereldoriënterend zijn. Ook leren ze filosoferen en experimenteren ze met verschillend materiaal of vanuit een probleemstelling. De opdrachten prikkelen de leerlingen om op zoek te gaan naar oplossingen. De leerlingen leren samenwerken met andere kinderen, die hun denkniveau kunnen volgen waardoor ze elkaar beter begrijpen. Smartkidz is voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8. Juf Geke begeleidt de Smartkidz.