Nieuws‎ > ‎

Naar aanleiding van de halfjaarlijkse CITO-toetsen Algemeen

Geplaatst 1 feb. 2013 06:43 door RKBS De Stek
In de afgelopen twee weken zijn in alle groepen de halfjaarlijkse CITO-toetsen weer afgenomen, op het gebied van taal en rekenen in groep 2 en technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen in de overige groepen. Op De Stek hanteren we de CITO-toetsen als signaleringsinstrument;

signaleren van aandachtspunten bij de leerlingen zodat het onderwijs beter op het niveau van de leerlingen in de groep kan worden afgestemd;

signaleren van aandachtspunten op schoolniveau: we stellen verbeterpunten vast en maken afspraken om die punten te verbeteren.

Voor de komende periode betekent dat voor uw kind dat het binnen de eigen groep per vak aan de slag gaat in de niveaugroep waarbinnen het onderwijs het meest op maat van uw kind  wordt aangeboden. In juni volgt er opnieuw een signalering en daarop aansluitend een indeling op niveau. Door de halfjaarlijkse signalering zijn we beter in staat om af te stemmen op de onderwijsbehoefte van ieder kind binnen de drie niveaugroepen in elke klas.

Tijdens het rapportgesprek zal de leerkracht met u bespreken waar voor uw kind het komende half jaar extra aandacht nodig is.

Hoe lees ik de scores?

Sinds enkele jaren hanteert het CITO een nieuwe score-verdeling. Ter verduidelijking bij het lezen van het rapport vindt u hieronder nogmaals de waarden:

l         ruim boven het gemiddelde

ll        boven het gemiddelde

lll        gemiddeld

lV       onder het gemiddelde

V        ruim onder het gemiddelde

Technisch lezen

Per dit schooljaar zijn we deels overgestapt naar een andere toetswijze van het technisch lezen, via de DrieMinutenToets (DMT) van CITO.  In het verleden hebben we deze ook gehanteerd tot een nieuwe groepstoets in omloop kwam en scholen daarmee aan de slag gingen. Deze afname leek effectiever in gebruik, echter de toets bleek deels ook begrijpend lezen te toetsen, wat niet de bedoeling was. Met de DMT toets krijgen we een snelle kijk op het leesniveau van het kind, nader inzicht geeft een toets waarbij leerlingen een tekst lezen.

Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben de opdracht gekregen om zo snel mogelijk en foutloos een lange rij losse woorden te lezen. Het aantal woorden dat binnen één minuut wordt gelezen geeft het leesniveau aan van de leerling.  Ligt dat niveau voor leerlingen vanaf groep 5 onder een bepaald aantal (dat is per groep en per afnamemoment verschillend), dan leest de leerling nog 2 kaarten, één met eenlettergrepige woorden en één met twee-lettergrepige woorden. De score op deze 3 kaarten geeft dan een iets exacter beeld van het leesniveau. In groep 3 (eind) en 4 lezen de leerlingen altijd 3 kaarten.

Wat we in de resultaten terugzien en wat uit de ervaring van de leerkrachten blijkt,  is dat de leerlingen vooral hebben ingezet op foutloos lezen. Er zijn inderdaad weinig leerlingen die fouten lezen, het heeft echter wel tot gevolg dat het tempo gemiddeld genomen wat aan de lage kant ligt. In het rapport van uw kind zult u wellicht zien dat de CITO-score voor technisch lezen lager ligt dan u gewend bent.

Naast deze toets is in de lagere groepen de AVI afgenomen en in de hogere groepen de Leestempotoets (deze geeft naast de uitslag in een getal ook een AVI-niveau aan). Bij deze toetsen lezen de leerlingen een verhaal (bij de eerste hardop, bij de tweede in zichzelf) waarbij kan opvallen dat leerlingen op deze toetsen hoger kunnen scoren doordat de betreffende leerling dan steun heeft bij het lezen aan de context van het verhaal. Het kan dan voorkomen dat de twee genoemde uitslagen in het rapport (DMT en AVI) van elkaar verschillen.

 

 

Comments