Nieuws‎ > ‎

MR

Geplaatst 5 apr. 2013 04:39 door RKBS De Stek

Nieuws uit de MR

Dinsdag 26 maart heeft de MR vergaderd. Zaken die onder andere aan de orde geweest zijn:

De tussenevaluatie van de verbetermaatregelen die voortkwamen uit de eind 2011 afgenomen kwaliteitsmeter en stand van zaken voorbereiding nieuwe schooltijden. We hebben de trendanalyse besproken met de directie. De Stekleerlingen scoren over het algemeen goed op de toetsen en via de trendanalyse krijgen leerkrachten inzicht welke leerlingen en vakken meer aandacht nodig hebben. Het schoolveiligheidsplan is na enkele aanpassingen goedgekeurd.

Schoonmaken op het Stekje

We hebben naar aanleiding van klachten de schoonmaak op het Stekje samen met de directie besproken. De directie geeft aan het probleem te (h)erkennen en hier aandacht voor te hebben door samen met de gemeente te zoeken naar een verbetering op dit gebied.

Website

We zijn als MR (en dan met name Robin) enorm druk geweest samen met leerkrachten en directie om de website van school te vernieuwen en te vullen. Hier is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld schooltijden, ziekmelden, klachtenprotocol, pestprotocol, hoofdluis, onderwijskundige visie, pedagogisch klimaat en de identiteit van de school.

Daarnaast heeft elke klas zijn eigen stuk op de site met daarop foto’s, activiteiten in de klas en wetenswaardigheden.

 

MR verkiezingen

Heeft u altijd al meer invloed willen hebben op ‘hoe de dingen worden gedaan’ op de Stek? Inzicht in beslissingen, en zelfs de mogelijkheid om aan de directie over deze beslissingen advies te geven cq in te stemmen? Dan is hier uw kans: De MR zoekt voor volgend schooljaar 2 nieuwe leden voor een periode van 4 jaar!!! Meldt u nu aan!

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het wel en wee van De Stek. Meepraten in de MR betekent meebepalen van de koers van de school en daarmee de toekomst van uw kind.

Hoe zit de MR in elkaar?

In de MR zitten 4 ouders en 4 teamleden. Gezamenlijk bepalen en bewaken zij de kwaliteit van de school, bespreken zaken als lesmethoden, zorg op school, huisvesting, financiën, de sfeer/cultuur etc.

De MR heeft op basis van de wet Medezeggenschap adviesrecht en zelfs instemmingsrecht op belangrijke onderdelen van de school en het onderwijs. Een goede MR is dus belangrijk voor de Stek en voor uw kind.

2 posities komen vrij!

Volgend schooljaar zullen Sophie Straatman (voorzitter en verantwoordelijk voor, huisvesting/groeivisie, GMR, financiën) en Karen Veldhuizen (verantwoordelijk voor communicatie: Stekker, website en mail MR) na hun termijn van 4 jaar uit de MR gaan.

De praktijk heeft geleerd dat je in je eerste MR jaar veel zaken voorbij hoort en ziet langskomen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Wij hebben  er voor gekozen eerder 2 nieuwe MR leden uit te nodigen om plaats te nemen in de MR, zodat kennis en ervaring gedeeld kan worden voordat beide ouders opstappen.

We willen dit gefaseerd doen zodat na de 4 jaarlijkse termijn de uitstroom van MR leden ook meer gefaseerd gaat.

Draaien de stoelen voor u?

Wij zijn nu dus op zoek naar twee ouders die bereid zijn het beleid van de Stek mede te bepalen en de verantwoordelijkheden van de vertrekkende MR leden op te willen pakken en verder:

 

      bereid zijn zo’n 7 keer per jaar 2 uur op een avond te vergaderen (daarbij de voorbereidingstijd) en daarnaast gelegenheid heeft beleidsstukken door te lezen en van commentaar te voorzien, mee willen helpen een ouderpanel op te zetten etc.

      actief en betrokken zijn bij de Stek,

      interesse hebben in taakgebieden als werving en selectie van nieuw personeel, de GMR (bovenschoolse MR uit de stichting Fectio), juridische aangelegenheden en de rechtspositie van de MR

 

Aanmelden? Ga naar www.de-stek-houten.nl/mr-verkiezing. Wanneer meerdere kandidaten zich aanmelden zal een verkiezing volgen.

mr@de-stek-houten.nl
Hartelijke groet,

Sophie Straatman, Karen Veldhuizen, Robin Wijnants, Mischa Coster,

Marijke Klomp, Sigri Arends, Ellen Wallerbos, Gerda Hop.

Comments