Algemeen‎ > ‎

Verlof

Verlofregeling voor kinderen

Uw kind mag naar school als het vier jaar is, als uw kind vijf jaar is het leerplichtig en moet het naar school.

De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag wordt uw kind leerplichtig.


Onderaan deze pagina staat een aanvraagformulier voor verlof: 'Leerplicht Houten Aanvraag vrijstelling schoolbezoek'. Dit fomulier kunt u downloaden, invullen en inleveren bij de directie van de school.
Hieronder leest u verder over de regels en afspraken omtrent het aanvragen van verlof.

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Extra verlof kan worden aangevraagd wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden die “buiten de wil zijn gelegen”. Het verlof wordt verleend om een onredelijke situatie te vermijden, waarbij het belang van het kind voorop staat. Meestal blijft het verlof beperkt tot 1 of enkele dagen. Gewichtige omstandigheden zijn o.a. onder:

  • Wettelijke verplichtingen
  • Overlijden
  • Huwelijksjubilea

Ten overvloede wijzen we er op dat niet als gewichtige omstandigheid geldt: weekend-of vakantieverlenging, een 2e vakantie, midweekaanbiedingen, een dagje pretpark of een dag eerder vertrekken voor vakantie.

 

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per verplichting vrij wordt gegeven. U moet deze vorm van verlof minstens 2 dagen van te voren melden bij de directeur van de school.

 

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het verlengen van vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. De enige mogelijkheid voor extra verlof voor vakantie wordt genoemd in de Leerplichtwet. Dit is het geval als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders alleen buiten de vastgestelde schoolvakanties

met hen op vakantie kan.

 

Procedure verlofaanvragen

U moet een aanvraag voor verlof, in principe 8 weken van te voren, schriftelijk indienen bij de directeur van de school.

De directeur bespreekt de aanvraag met u en neemt een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Voor verlof van meer dan 10 dagen zal, behalve de directeur, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven.

 

Verzuim

Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. 

Het kan ook voorkomen dat uw kind regelmatig te laat komt op school. Ook komt het voor dat uw kind spijbelt van school.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de school verplicht, op grond van de Leerplichtwet,  het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze onderneemt dan verdere actie.

ĉ
Lydia van de Lek,
27 mrt. 2017 02:57