Algemeen‎ > ‎

Klachtenregeling

Indien u als ouder een geschil heeft met de school, wordt u in eerste instantie geacht contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

Deze zal dit doorgeven aan de directie. Heeft u het gevoel dat er onvoldoende op uw klacht wordt gereageerd, dan heeft u de mogelijkheid zelf rechtstreeks een afspraak te maken met de directie voor overleg. Het is natuurlijk ook mogelijk de oudergeleding van de MR in te schakelen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, dan kunt u een klacht indienen volgens de officiële klachtenprocedure die voor alle katholieke basisscholen in Houten geldt.

 

Deze procedure van de algemene klachtenregeling is op hoofdlijnen:

  • De klager dient de klacht schriftelijk in bij het bevoegd gezag (de bestuurder-directeur, Rob Boerman).
  • Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen en/of de externe vertrouwenspersoon
  • In laatste instantie kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.  
  • De klachtencommissie kan besluiten tot het houden van een hoorzitting.
  • De klachtencommissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag waarna het bevoegd gezag een besluit neemt.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het op de geëigende plek kenbaar maken van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met een van de twee externe vertrouwenspersonen. Contactgegevens kunt u vinden onder het kopje 'Vertrouwenspersoon'.

 

Wat kunt u doen als u denkt dat er sprake is van seksuele intimidatie?

U kunt de vertrouwenspersoon inlichten. Hij/zij zal zeer zorgvuldig omgaan met alles wat u hem/haar vertelt. Net als iedere andere werknemer op scholen, heeft hij/zij ten aanzien van (ernstige) gevallen van seksuele intimidatie wel een meldplicht bij het bestuur.

Hij/zij zal de zaak grondig met u doorspreken en samen met u bekijken of u:

  • geen klacht indient;
  • een klacht indient bij het bevoegd gezag van de school (schriftelijk).

Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie (schriftelijk).